เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับคณะจาก University of Minnesota, USA.

วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Joseph Alia และนิสิตจาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 คน ในโอกาสที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเข้าร่วมกิจกรรม “2nd Chemistry and Cultural Exchange Program in Thailand” หรือ “CCEPT-2” กับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 37 คน ในระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับกิจกรรม “CCEPT-2” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัย และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้กับนิสิต และได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ มีความกล้าแสดงออกในด้านการใช้ภาษามากขึ้น และนิสิต จาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของภาคอีสานและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรสู่ความเป็นสากลอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 71 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   นิสิตใหม่ มมส ผ่านบทพิสูจน์รุ่...  
   มมส ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน...  
   มมส จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ธ...  
   มมส จัด Big Cleaning Day เฉลิม...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื...  
   มมส จัดประชุมกลุ่มรองอธิการบดีฝ่ายว...  
   มมส จัด FRIENDS Internationalizatio...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการศ...  
   มมส จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักวิชา...  
   มมส ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพ...  
   มมส จัดโครงการนิทรรศการการศึกษานานา...  
   มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย : เขียนโคร...  
   มมส ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]