เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประชุมวิชาการ The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th MSU Veterinary International Conference “Challenges and opportunities for a better animal health” (การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ ความท้าทายและโอกาสเพื่อสุขภาพสัตว์ที่ดีกว่า) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่นาสีนวน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อตถพร รุ่งสิทธิชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อมาปรับใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอื่น

ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรสายวิชาสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์จากต่างประเทศ ตลอดจนเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

ซึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้การพัฒนาหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการผลิตสัตว์ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 189 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]