เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 4 ด้าน (IPv6 Award 2018)

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561 (IPv6 Awards 2018) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย บริการเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo)

     หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้บริการเครือข่ายพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 134 หน่วยงาน จำแนกตามประเภทรางวัล ดังนี้
     1. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo จำนวน 71 หน่วยงาน
     2. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC จำนวน 6 หน่วยงาน
     3. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web จำนวน 27 หน่วยงาน
     4. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ติดต่อกัน 4 ปี (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี 2558, 2559, 2560, 2561) จำนวน 13 หน่วยงาน
     5. หน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6 จำนวน 17 หน่วยงาน

     ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัล ประเภทที่ 2 เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินใน 5 ด้าน ประกอบด้วย หน่วยงานมีบริการเว็บไซต์ (Website), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail), บริการโดเมนเนม (DNS), การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และIPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo)

     สำหรับรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 แล้ว เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6

     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประกวดรางวัล IPv6 Award อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้คว้ารางวัล Thailand IPv6 Ready Award ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ บริการบนเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และบริการโดเมนเนม (DNS)

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : สำนักคอมพิวเตอร์

ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์
 
ที่มา : สำนักคอมพิวเตอร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 210 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
   มมส ได้รับการประเมินจาก U-Multirank...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]