เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทย นศ.กัมพูชา

นับเป็นปีที่ 9 แล้ว สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ในปีนี้ พล.อ.อธิคม สุขสมสถาน เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางณัฐยา จอมพุทรา เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกัมพูชาได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อนิสิตได้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้แล้วจะได้นำทักษะทางด้านภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตการอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้นำความรู้ติดตัวไปพัฒนาประเทศของตน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอีกด้วย โครงการฯ นี้ มีนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 23 แห่ง

Mr.Sun Kansopano (นายสน กานโสะพาโน) นักศึกษากัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ตนเองสอบได้ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพฯ ทำให้ได้มีโอกาสมาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งตั้งใจเลือกลงเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และวันนี้ ได้ร่วมในกิจกรรมตรวจรักษาฟัน ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงใยทางด้านสุขอนามัย ให้ประชาชนของพระองค์ มีสุขภาพฟันดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน Mr.Moeurn Usopharat (นายเมือน อุลุพารัด) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ได้มาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นฯ ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมารับบริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ว่า ขอบคุณคณะทันตแพทย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจรักษาฟันให้นักศึกษากัมพูชาทุกคนที่มาร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก เนื่องจากที่ผ่านมา เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปรับบริการด้านทันตกรรมอย่างจริงจังนัก การที่เราได้ทั้งโอกาสด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทั้งชาวไทย และชาวกัมพูชา สิ่งที่จะตอบแทนพระองค์ได้ นั่นคือ “ตนจะตั้งใจศึกษาให้จบตามที่คาดหวังไว้ และนำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาคนพัฒนาประเทศ ดังพระประสงค์ของพระองค์ท่าน”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจรักษาฟัน การให้บริการขูดหินปูน การอุดฟันและการถอนฟัน ให้กับนักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รวมถึงนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2562

โอกาสนี้ H.E. Serei Chumneas (นายเสะไร จุมเนียะ) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวให้โอวาทนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยมการรักษาโรคทางด้านทันตกรรมจากศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 211 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]