เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ University Impact Rankings 2019 โดย Times Higher Education

“ร่วมภาคภูมิใจกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ University Impact Rankings 2019” โดย Times Higher Education

โดย Times Higher Education University Impact Rankings 2019 ได้ประกาศผลการจัดอันดับเป็นปีแรกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 2 ร่วม ในระดับประเทศ และอันดับที่ 201- 300 ร่วม ในระดับโลก มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 เป้าหมาย ได้แก่ 1. เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม 2. ( Quality Education) 2. เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) และ 3. เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ (Climate Action) นอกจากนี้ยังสามารถติดอันดับได้ทั้งสิ้น 7 เป้าหมาย ดังนี้

- เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Wellbeing, Rank : 201–300
- เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education, Rank : 58
- เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic Growth, Rank : 101–200
- เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : 
Industry, Innovation and Infrastructure, Rank : 201–300
- เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities, Rank : 101–200
- เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ : Climate Action, Rank : 101–200
- เป้าหมายที่ 17 Partnership for the Goals, Rank : 301+

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย Times Higher Education University Impact Rankings เป็นการจัดอันดับที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ จำนวน 11 เป้าหมาย จากทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย ได้แก่ 
1. เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (No Poverty)
2. เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education)
3. เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)
4. เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
5. เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
6. เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced Inequalities) 
7. เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
8. เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) 
9. เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ (Climate Action)
10. เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and Justice Strong Institutes) 
11. เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

โดย THE ได้เลือกใช้ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและมีความสมดุลในสามด้านกว้างๆ ได้แก่ ด้านการวิจัย (Research) ด้านการเผยแพร่ (Outreach) และการให้บริการหรือดูแล (Stewardship) โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับการจัดอันดับจำนวนกว่า 450 แห่ง จาก 76 ประเทศ ทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.timeshighereducation.com/rankin…/…/2019/overall…

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : สุพรรณี นัดสันเทียะ
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 321 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]