เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่คุณลักษณะ Smart Student 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณโศภิดา กาญจนรินทร์ Miss Universe Thailand 2018 เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “Smart Student 4.0”

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนิสิต โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะสำคัญ เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้ง 6 ภาควิชาและทุกหลักสูตร ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเตรียมตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม มุ่งพัฒนาตนเองในระหว่างเรียนอย่างมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายในชีวิต และเกิดแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้พร้อมต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ การพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งที่คณะวิทยาการสารสนเทศกำหนดแนวทาง และกลไกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะสำคัญในด้านการมีสุขภาวะ บุคลิกภาพที่ดี รอบรู้ ประยุกต์ใช้ ใฝ่เรียนรู้ ทันสมัย มีวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 137 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]