เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อาจารย์ พรพิมล เมาะราษี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้นักเรียนรักเกียรติและศักดิ์ศรี เชิดชูชื่อเสียงของโรงเรียน และให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน สามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 115 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 95 คน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ที่ได้รับ "เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์" โครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 ที่ทำคะแนนในรายวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 คน และคะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 2 คน) และนักเรียนที่ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม 90 คะแนนขึ้นไป รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เ...  
   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร...  
   มมส ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนร...  
   อาจารย์ มมส ปิ๊งไอเดีย ข้าวเหน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : ระบบสมองกลฝังตั...  
   มมส ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและสำร...  
   สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มมส รับรางวั...  
   มมส จัดพิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธ...  
   มมส จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกา...  
   คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการ 1หลัก...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   ผลงานวิจัยร่วม มมส คว้ารางวัลสุดยอด...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์กำเนิดลำ...  
   มมส รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]