เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อาจารย์ พรพิมล เมาะราษี รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกให้นักเรียนรักเกียรติและศักดิ์ศรี เชิดชูชื่อเสียงของโรงเรียน และให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน สามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 115 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 95 คน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ เด็กชาย ปรีดี ผโลปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน ESC ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ที่ได้รับ "เหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์" โครงการพัฒนาอัจริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2561 ที่ทำคะแนนในรายวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 คน และคะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 2 คน) และนักเรียนที่ได้คะแนนระดับดีเยี่ยม 90 คะแนนขึ้นไป รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายประถม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 112 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]