เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ม.มหาสารคาม เห็นชอบกลับไป เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม เริ่มมิถุนายน 2563 ยกเลิกแบบอาเซียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการเปิด - ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปรับเวลาของการเปิดภาคเรียนของไทย เพื่อให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของประเทศสากลทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความสอดคล้องกันในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาอุดมศึกษาในทุกๆ ด้าน ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ และนักศึกษา หรือการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดอาเซียน รวมไปถึงสามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้สะดวกเมื่อปฏิทินการศึกษาตรงกัน

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมา การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของ มมส ค่อนข้างมาก ในวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีประกาศปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนจากแบบอาเซียนเป็นแบบเดิม คือเปิดเรียนเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษา วิจัย ในปี 2560 ของนายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของการเปิด - ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

โดยได้สอบถามกลุ่ม นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมจำนวน 1,000 กว่าคนพบว่า การเปิด - ปิดตามอาเซียน มีผลกระทบด้านการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย ก็คือ เปิดเทอมในช่วงเดือนสิงหาคม เรียกว่าเป็นต้นปีการศึกษานิสิตมีการชำระค่าเทอม ล่าช้าไปถึงเดือนกันยายน ขณะเดียวกันเดือนกันยายน ก็สิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้จัดโครงการ จัดกิจกรรมของอาจารย์ ช่วง 2 เดือนนี้ จะมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากระยะเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน

นอกจากนี้ ในเรื่องของหลักสูตร บางหลักสูตรต้องส่งนิสิตไปฝึกสอนตามโรงเรียน กลับเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม ซึ่งต้องมีการวางแผน จัดปฏิทินการศึกษาให้ดีเพื่อไม่ให้นิสิตเราเสียเวลา และสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้โดยไม่กระทบ แม้กระทั่งการส่งนิสิตไปฝึกงาน บางช่วงบางหน่วยงานก็อาจไม่ได้รับนิสิตฝึกงานของเรา เนื่องจากได้รับนักศึกษาจากสถาบันอื่นแล้ว เราส่งไปช้าไป นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องวางแผนจัดการใหม่

ดังนั้น การกลับไปเปิด - ปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิมน่าจะเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า ทั้งนี้ได้วางแผนและคำนึงถึงผลกระทบอื่นๆ ไว้อย่างครอบคลุมรอบด้านแล้ว ทั้งเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หรือทีแคส ซึ่งทุกฝ่ายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

สำหรับประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาจากแบบประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม กลับมาเป็นแบบเดิม คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม โดยจะเริ่มเปลี่ยนเวลาเปิดเทอม 1 เป็นเดือนมิถุนายน ในปี พ.ศ.2563 เพื่อป้องกันความสับสนจึงขอให้ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตและผู้เกี่ยวข้อง ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกองทะเบียนและประมวลผล และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กล่าว

ด้าน นางสาวกมลวรรณ ลาเนตร์ นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส บอกว่า เห็นด้วย ที่มหาวิทยาลัยจะกลับมาเปิดภาคเรียนแบบเดิม เพราะการเปิดภาคเรียนแบบอาเซียน ส่วนตัวได้รับผลกระทบในเรื่องการเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว คือมีน้องที่เรียนในชั้นมัธยม ในช่วงน้องปิดเทอม เราก็มีเรียน วันหยุดไม่ตรงกัน ไม่มีเวลาที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว นอกจากนี้ การเปิดตามอาเซียน ยังส่งผลต่อการฝึกงาน เพราะยิ่งมีการเปิด-ปิดภาคเรียนช้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่น ทำให้เข้ารับการฝึกงานช้า แหล่งฝึกงานที่เราต้องการจะไปรับนักศึกษาเต็มแล้ว ทำให้เสียโอกาสในที่ฝึกงานที่เราต้องการ

นายสหภาพ ทรงจันทึก นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส กล่าวว่า ความแตกต่างของการเปิดตามอาเซียน และแบบเดิมที่เห็นได้ชัดและได้จัดการตัวเองใหม่ คือช่วงที่จบม.6 และจะมาเข้าเรียนในปี 1 มหาวิทยาลัย มีช่วงเว้นว่างถึง 6 เดือน เลยได้มีโอกาสหางานพิเศษทำเพื่อรอเวลา ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้หารายได้ช่วยครอบครัวและเก็บเงินไว้เรียนหนังสือ ส่วนที่จะกระทบบ้างคือเวลาปิดเทอมไม่ตรงกับน้องที่ยังเรียนมัธยม การไปมานัดหมายพบปะกันค่อนข้างยาก ต้องวางแผนกันใหม่ สำหรับ มมส ที่ประกาศจะกลับมาเปิดเรียนแบบเดิมนั้น รู้สึกเห็นด้วย เพราะจะได้สอดคล้องกับอากาศบ้านเรา เดินทางจากหอพักมาเรียนในช่วงอากาศร้อน ไม่มีทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน ห้องเรียนในอาคารต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งวัน จนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟสูงขึ้นมากกว่าปกติ การเปิดเรียนแบบเดิมน่าจะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย

นางสาวลลิตา ภานุรักษ์ และ นางสาวศิริลักษณ์ สงคราม นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มมส ให้ความเห็นว่า จะเปิดปิดตามอาเซียน หรือแบบเดิม ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ เพราะมองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีข้อดีและข้อเสีย อยู่ที่ว่าเราจะสามารถปรับตัวและเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามสถานการณ์นั้นได้มากน้อยแค่ไหน แต่ผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายก็ไม่ควรที่จะทดลองกลับไปกลับมาบ่อยๆ จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความสับสน หาก มมส จะกลับไปเปิดปิดตามเดิม ก็รู้สึกเห็นด้วย เพราะน่าจะเหมาะกับบริบทและธรรมชาติของคนไทยมากกว่า

ทางด้านที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็เคยได้ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้ขึ้นกับความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพราะแต่ละแห่งมีข้อจำกัดแตกต่างกัน หากประเมินแล้วว่ากลับสู่ระบบเดิมดีกว่าก็ไม่มีปัญหา แต่ก็อยากให้มองระยะยาว และเอาอนาคตเป็นที่ตั้ง ซึ่งกว่าจะไปสู่เป้าหมายก็ต้องใช้เวลามาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 321 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]