เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM FAIR)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM FAIR) โดยมี ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานเปิดโครงการ

อาจารย์ ดร กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ด้วยสายงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นงานที่ใช้ทักษะ ฝีมือ ต้องฝึกฝน ให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้เกิดความพร้อมให้การบริการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ตนได้เรียนรู้ในชั้นเรียน มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วมทั้งสิ้น 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภายในงาน มีรายการแข่งขัน 8 รายการ ประกอบด้วย การประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์ การผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) การปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ การตอบคำถามการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การประกอบอาหารว่างวิถีไทย การจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ และการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์

โดยจัดการแข่งขัน ที่หอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถาบันเครือข่ายที่เปิดสอนสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 283 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]