เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม : ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง “20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม : ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 20 Years MSU Pharmacy: Expertise and Innovation for the Community” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังปาฐกฐาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสุขภาพและการสาธารณสุขไทย” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ร.อ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของระบบยาและสุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านยาและชีววัตถุ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การรักษา และการวิจัยพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรม อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยด้านยา การทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการจัดการระบบยาและงานเภสัชกรรม ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตเภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้ออกไปทำหน้าที่รับใช้สังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา ดังนั้น จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการขึ้น เพื่อบริการวิชาการแก่เภสัชกร ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของระบบยาและสุขภาพ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชน และร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมภายในงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดให้มีการเสวนา “20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มมส : สองทศวรรษแห่งการมุ่งมั่นพัฒนา เภสัชฯ มหาสารคาม, จัดบรรยาย RDU ความก้าวหน้าและความท้าทายสำหรับเภสัชกร, บรรยาย PCC ทีมหมอครอบครัวและงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ นวัตกรรมเพื่อชุมชน ตลอดจนการจัดเสวนาและบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ โดยมี ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะเภสัชศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 396 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]