เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

โรงพยาบาลสุทธาเวช มมส เปิดอาคารรังสีวินิจฉัย จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบริการประชาชนในพื้นที่

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดอาคารรังสีวินิจฉัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 ระยะ เป็นจำนวนเงินรวม 24,768,800 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาท) งบประมาณจัดซื้อเครื่อง MRI 50,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาท) 
สำหรับการให้บริการ มีบุคลากรประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านรังสีวินิจฉัย จำนวน 3 คน นักรังสีการแพทย์จำนวน 4 คน และบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 3 คนในพื้นที่อาคาร 2 ชั้น

ได้จัดสรรการให้บริการ คือ พื้นที่ให้บริการชั้น 1 ประกอบด้วย
– ห้องตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล (Digital Conventional x-ray)
– เอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Digital Mobile x-ray)
– ห้องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
– ห้องตรวจฟลูออโรสโคปิค (Fluoroscopic) และการตรวจทางเดินปัสสาวะ (Intra-Venous Pyelogram)
– ห้องตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging)
– บริการระบบสื่อสารภาพทางการแพทย์ (PACS)
– บริการระบบนัดหมายการตรวจ 
พื้นที่ให้บริการชั้น 2 ประกอบด้วย
– ห้องตรวจอัลตร้าซาวน์ (Ultra-sonogram)
– ห้องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density: BMD)
– ห้องตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammography)

อาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสุทธาเวช จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือทางรังสีประเภทต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นอาคารที่มีการออกแบบตามหลักห้องปฏิบัติการทางรังสี มีการแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยพื้นที่ให้บริการได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และมาตรฐานเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย ซึ่งในวันนี้อาคารรังสีวินิจฉัย มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อบริการประชาชน ที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว/โรงพยาบาลสุทธาเวช
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 239 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]