เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัด MSU English Camp ครั้งที่ 4 สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 110 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 คน อาจารย์ และบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 9 คน รวมทั้งหมด 136 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา
 
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 41 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   มมส เตรียมความพร้อมงานบุญผะเหว...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน...  
   มมส ร่วมซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกและ...  
   มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดค่ายกิจกรรม MSU English Camp...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส จั...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ตุ้มโ...  
   นิสิต มมส สืบสานประเพณีสงกรานต์  
   มมส เชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พร้อม...  
   นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้าราง...  
   มมส ติดอันดับ University Impact Ran...  
   นิสิต ชมรมสานสายใยร่วมชายคา มมส จัด...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดโครงการตุ้...  
   มมส ร่วมพิธียกช่อฟ้าและฉลองศาลาการเ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]