เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัด MSU English Camp ครั้งที่ 4 สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 110 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 2 คน อาจารย์ และบุคลากร สำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 9 คน รวมทั้งหมด 136 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา
 
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 24 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้...  
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำป...  
   มมส จัดอบรมทักษะด้านการสื่อสาร...  
   มมส จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ...  
   มมส จัด MSU English Camp ครั้ง...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธ...  
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูช...  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดโครงการควบ...  
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสว...  
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้าร่วมปฏิบั...  
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดสอบ O-NET ประจำป...  
   มมส เตรียมจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการ...  
   มมส ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พิธีแห่...  
   นิสิต มมส คว้ารางวัลประกวดเขียนเรีย...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]