เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าลงนามความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MoU) และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน กับ University of Medicine, Taunggyi, Southern Shan State, Myanmar ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและ กลุ่มประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ มีกิจกรรมที่ดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเน้นด้านของการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และ กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและสามารถนำไปพัฒนางานในลำดับต่อไป ตลอดจนทำให้เกิดเครือข่ายทางด้านการศึกษาที่มั่นคงและเข้มแข็ง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 197 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]