เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑o.๑๕ น. เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ เสด็จไปยังอาคารเฉลิม-พระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร นิสิต และนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้ารับเสด็จฯ

ในการนี้ ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ซึ่งสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอพระราชทานถวายแด่เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ด้วยพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงศึกษาวิจัยทางด้านชีววิทยา ด้วยพระวิริยะ และอุตสาหะ ทรงมีผลงานพระนิพนธ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทรงเปี่ยมด้วยพระเกียรติคุณเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก

เจ้าชายอากิชิโน ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสัตววิทยา จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และ บริติชมิวเซียม สหราชอาณาจักร และทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านปักษีวิทยา จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาชั้นสูงแห่งคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ ของสถาบันปักษีวิทยายามาชินา ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ทรงดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสัตว์และสัตว์น้ำ ประธานกิตติมศักดิ์ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล และทรงเป็นสมาชิกสมาคมนักมีนวิทยาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทย

เจ้าชายอากิชิโน ทรงมีผลงานดีเด่นทางวิชาการด้านการศึกษา และการวิจัยด้านอนุกรมวิธาน และการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของปลาในวงศ์ปลาเนื้ออ่อนและวงศ์ปลาสวาย โดยเสด็จมายังประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์จำนวนหลายครั้งเพื่อทรงเก็บและรวบรวมตัวอย่างปลาไปศึกษาวิจัยด้วยพระองค์เอง จึงมีผลงานพระนิพนธ์ด้านวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชา-สามารถในด้านมีนวิทยา นอกจากนั้นยังทรงสนพระหฤทัยใฝ่ศึกษาในเรื่องสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ไก่ป่า ไก่เลี้ยง และไก่ฟ้า ตลอดจนมุ่งมั่นศึกษาพหุสัมพันธ์คนกับไก่จนสามารถตอบปัญหาว่า “ทำไมและอย่างไรไก่ป่า จึงวิวัฒนาการเป็นไก่บ้าน” สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

จากนั้นเจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณและผลงานวิจัย ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดขึ้น ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ทรงปลูกต้นหม่อน ทรงทอดพระเนตรห้องเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การทอผ้า นิทรรศการไหม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายภาพสีอะคริลิค บนกระดาษใยไหม

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ต่อไปยังอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ทรงทอดพระเนตรเห็ดหลินจือขนาดใหญ่ การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ด การแกะสลักเห็ด และผลิตภัณฑ์เห็ด ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/พงศธร ทิพย์โกมล/อภิราม ทามแก้ว/แสงเทียน วงษาเวียง/จิรศักดิ์ วงพรมบุตร
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 511 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]