เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับพระราชอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ในการก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์ สามารถรองรับกิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมทางด้านวิชาการ กิจกรรมการประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชนอื่นๆ มีการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน ตอบรับบริบทของสภาพแวดล้อมและสะท้อนถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องโถงอเนกประสงค์ขนาดความจุ 5,000 คน ห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 80 คน จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมย่อยความจุห้องละ 60 คน จำนวน 8 ห้อง พร้อมพื้นที่บริการและพื้นที่สนับสนุนต่างๆ และอาคารได้ก่อสร้างเสร็จพร้อมใช้งานแล้ว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 214 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ซ้อมใหญ่บัณฑิต มมส 9,356 คน พิ...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องใ...  
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิท...  
   มมส จัดการฝึกซ้อมย่อยสถานที่รั...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามเ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ อา...  
   ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา...  
   มมส จัดอบรมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ พา...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : โคมไฟ (โคมไฟ บิ...  
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดความโ...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่ฟาร์ม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]