เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประชุมวิชาการทางด้านพีชคณิตสำหรับนักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการทางด้านพีชคณิตสำหรับนักคณิตศาสตร์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 (The 14th Conference of Young Algebraists in Thailand) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพร ชุติมันต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำหรับการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ (The Conference of Young Algebraist in Thailand) เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวทีทางวิชาการให้นักคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยระหว่างหน่วยงานการศึกษาภายในประเทศ

กิจกรรมในงาน จัดให้มีการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr. Klaus Denecke, รองศาสตราจารย์เที่ยง ภูมิสะอาด และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ โดยมีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี นักวิจัยจากประเทศไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 180 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]