เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยในต่างประเทศ GMS ครั้งที่ 10 ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อวันที่ 1- 4 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยในต่างประเทศ The International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ครั้งที่10 ณ Kunming Medical University เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เข้าร่วมเป็นสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ในการนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 17 เรื่อง ได้แก่

1. อ.ดร.กู้เกียรติ  ทุดปอ (Poster presentation) เรื่อง Fall prevention by short-foot exercise in pre-diabetic peripheral neuropathy patients 
2.รศ.อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน์ (Oral presentation) เรื่อง The relationship between perceived neighborhood cohesion,stigma surrounding addiction and methamphetamine use among drug addicts in Southern, Thailand
3.อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว (Poster presentation) เรื่อง Effectiveness and participation in primary health care service process by the family care team of Sri-Suk health promoting hospital, Kantarawichai Mahasarakham, Province, thailand
4.อ.ดร.กัลยา  หาญพิชาญชัย (Poster presentation) เรื่อง Microbial Indoor Air Quality Health Risks Assessment : A cases study of Faculty of Public Health Office Room, Mahasarakham University Thailand
5.อ.ดร.เขมิกา สมบัติโยธา (Oral presentation) เรื่อง Health behavior and quality of life of the elderly in Chiangyuen District, Mahasarakham Province, thailand
6.อ.ดร.เฉลิมพร  นามโยธา (Oral presentation) เรื่อง Nutrition and exercise intervention program for behavioral modification in overweight and obese school-age children: A case study
7. อ.วิลาวัณย์  ชาดา (Oral presentation) เรื่อง The factors association with Steroid compound abuse without medical indication Used behavior among Saothong-Chai Sub-district villagers Kantharalack District Srisakate Province of Thailand
8. อ.วิพา ชุปวา (Oral presentation) เรื่อง The Factors association with satisfaction level among Emergency Medical Services (EMS) clients at Nam Klieng District Hospital, Srisakate Province, Thailand
9. นางธัญญธร พัวพิทยาธร  (Poster presentation) เรื่อง The Internal quality assurance perception study of Faculty of Public Health Mahasarakham University Thailand
10. นางสาวณฤดี พูลเกษม (Poster presentation) เรื่อง Developmental Delays  In Children under 5 years: A Literature Review 
11. นายอภิชาติ  กตะศิลา (Oral presentation) เรื่อง Mobile Applications for the self-care of diabetes patients: Systematic review of literature
12. นายถนอม  นามวงศ์ (Oral presentation) เรื่อง Development of the surveillance system and 3-3-1 measures monitoring for dengue control using Google Application, Yasothon, Thailand
13. Mr. Le Ke Nghiep (Oral presentation) เรื่อง Comparing quality of life of diabetic people in asean, europe and united stated: a systematic literature review
14. นายทักษนัย พัศดุ (Poster presentation) เรื่อง Development process in Preventing Liver Fluke Disease among Village Health Volunteers in Yot Kaeng Sub District, Namon District, Kalasin Province, Thailand 
15. นางสาวกนกพร  ยอดยศ (Oral presentation) เรื่อง Enhancing Personnel Participation in Situation and Problems Analyses of Risk Report System
16. นางกัปปิยะ ปาณิวรรณ (Poster presentation) เรื่อง The Quality Management of  Pharmaceutical Services in Type 2 Diabetic Patients  in Namyuen Hospital, Ubon Ratchathani Province
17. นางสาวรุจิรา จันทร์หอม (Poster presentation) เรื่อง The Development of Standardize Data Quality Management for Sepsis in Roi Et Province 

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นความร่วมมือกับ ระหว่าง Greater Mekong Sub-Regional Countries เพื่อเสริมสร้างคุณภาพระบบการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระดับนานาชาติ และการจัดประชุมครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2562 เจ้าภาพการจัดประชุม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ : กัลยา หาญพิชาญชัย
ข่าว : วิพา ชุปวา
 
ที่มา : คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 220 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]