เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSUIC) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Research to Market: R2M) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และเปิดการแข่งขันการนำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ ให้กับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันในการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบธุรกิจและเทคโนโลยี โดยการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานในการพัฒนาผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ชัดเจน สามารถนำสู่การใช้ประโยชน์จริง และเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการนวัตกรรมแก่นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการธุรกิจให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันในการพัฒนาแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้ประกอบธุรกิจได้จริง

โดยในวันนี้มี 20 ทีมส่งเข้าประกวด และจะทำการคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ 6 อันดับแรก ในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่จะประกอบด้วย ตัวแทนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับประเทศดังกล่าว และมีกำหนดจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

ผลการตัดสิน โครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค” Research to Market: R2M

รางวัลชนะเลิศ [ทีม : ATHENA ] ผลิตภัณฑ์ : ชีวภัณฑ์สเตรปโตมัยสีท ควบคุมเชื้อราโรคพืช ม.ขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 [ทีม : Plasma Plus] ผลิตภัณฑ์ : เครื่องทรีดเมล็ดพันธุ์ระบบพลาสมา ม.มหาสารคาม
รางวัลรองชะเลิศอันดับ 2 [ทีม : SMOG] ผลิตภัณฑ์ : นวัตกรรมการสร้างเครื่องกำจัดตะกรันในท่อน้ำบาดาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
รางวัลชมเชย [ทีม : Good Doctors] ผลิตภัณฑ์ : แผ่นแปะยางพาราสำหรับเร่งการหายของแผลติดเชื้อ ม.อุบลราชธานี
รางวัลชมเชย [ทีม : The Ultimate Power3] ผลิตภัณฑ์ : เครื่องอบแห้งแบบตู้โดยใช้อากาศอบแห้งที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ม.มหาสารคาม
รางวัลชมเชย [ทีม : Healthcare company] ผลิตภัณฑ์ : GABA…GUMMEI ม.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 455 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]