เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2018 และนานาชาติ InCIT2018 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ (NCIT2018) และระดับนานาชาติ (InCIT2018) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบโล่นักศึกษาไอทีดีเด่น จำนวน 20 รางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ กล่าวว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของคณบดีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย มหิดล   มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม   มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการสร้างผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนางานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากลยิ่งขึ้นใช้กรอบแนวคิดในการจัดประชุมทางวิชาการครั้งนี้ คือ Digital Transformation Towards the Smart Nation

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ และรับฟังการบรรยายจาก 2 วิทยากร ได้แก่ Prof.Dr.Peter Haddawy จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ Intelligent Virtual Environments for Surgical Training และ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายในหัวข้อ Smart Transformation Logistics

สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมจากทั่วประเทศ จำนวน 130 บทความ แบ่งเป็น ระดับชาติ มีผู้ส่งจำนวน 65 บทความ ได้รับการนำเสนอ จำนวน 57 บทความ ระดับนานาชาติ มีผู้ส่งจำนวน 65 บทความ ได้รับการนำเสนอ จำนวน 34 บทความ  

และการนำเสนอบทความ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่  

- กลุ่มนำเสนอระดับชาติ เรื่อง 1. Multimedia and Virtual Reality 2. Data Mining 3. Internet of Things/Mobile Application 4. Computer Bision/Image Processing 5. IT Management/Web and Internet Technology/ IT Application และ 6. Communications and Networking  

- กลุ่มนำเสนอระดับนานาชาติ เรื่อง 1. Computer Vision and Agent 2. Network and loT และ 3. Data Mining and Machine Learning

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 327 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]