เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับนิสิตจาก Semarang State University (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน จาก Semarang State University (UNNES) ประเทศอินโดนีเซีย เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ในด้านการศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทักษะในการอยู่ร่วมกับสังคม รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และอาจารย์ ดร.อาภรณ์ โพธิ์ภา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้าพบในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 177 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]