เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล ในประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคต” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตของการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากโครงการจัดตั้งได้เปลี่ยนสถานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2541 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นคณบดีคนแรก และเป็นคณบดีต่อเนื่องมาอีกหลายวาระ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักทั้งหมด 4 ด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาจนครบสองทศวรรษ จึงเป็นโอกาสพิเศษที่ได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบแนวทางความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย แนวโน้มการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของไทย แนวโน้มการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและร่วมถอดบทเรียนผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานสองทศวรรษของคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พัฒนาตน พัฒนาวิชาชีพ สู่ผลงานระดับชาติเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย” และพิธีกตัญญูคุณูปการ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 342 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]