เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการโฮม Room Festival

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการโฮม Room Festival ขึ้น ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

จัดขึ้นโดยมุ้งเน้นที่สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่หลากหลาย

การจัดโครงการในครั้งนี้เน้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบการประกวดสื่อวีดีโอคลิป การประกวดร้องเพลง และการประกวดสุนทรพจน์ มุ้งเน้นให้นิสิตเกิดแรงจูงใจในกาสรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง และได้แสดงความสามารถในแขนงต่างๆที่ตนเองถนัด รวมไปถึงให้นิสิตที่ต้องการจะฝึกฝนภาษาอังกฤษได้มีแนวทางในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากกิจกรรมต่างๆ มีนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาวียง
 
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 164 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]