เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมนิเทศ SUMMER SCHOOL 2018

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนิสิตในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การดำเนินงานโครงการนี้ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนนิสิต ทั้งสิ้น 51 คน โดยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะของนิสิตด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพึงประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของบัณฑิตในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากบริบทความเป็นไทย

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง เพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ ภูมิอากาศ กฎหมาย และบริบทสังคมนั้นๆ เป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้นิสิตได้เตรียมตัวและสามารถปรับตัวระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้รับความร่วมมือจากนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี ได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นิสิตผู้เข้าร่วม รวมถึงการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิต ณ ต่างประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักการรับรองมาตรฐานนานาชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาวิชา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, อาจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ, อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญเหลือ, Mr.John Davie อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, อาจารย์อรรถพล หมู่มี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ และอาจารย์อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : นฤเบศร์ ศรีคำบ่อ

ที่มา : ฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 220 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]