เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัดประชุมนักวิจัยภาคอีสาน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

วันนี้ (8 มิถุนายน 2561) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติร่วมสมัย ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "การท่องเที่ยวอีสาน ผสานชุมชน ผลักดันผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม อ่านสารของ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวแก่ผู้ร่วมงานได้รับทราบ เพื่อนำไปขยายผลทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติร่วมสมัย ครั้งที่ 5 เป็นความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัยตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ภายในงานรับฟัง บรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวอีสาน ผสานชุมชน ผลักดันผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร นอกจากนี้ พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้นำ สินค้า โอทอป (OTOP) มาออกร้าน จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ ไม้แกะสลัก ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ขนมเปียกปูน ขนมคุกกี้ ขนมเทียนแก้ว และหมูฝอย ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกชมและเลือกซื้ออีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 473 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]