เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประชุมวิชาการ The 3rd MSU International Veterinary Conference

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd MSU Veterinary International Conference “Sustainable Animal Health and Production”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference “Sustainable Animal Health and Production”(การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ สุขภาพสัตว์และการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. น.สพ.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd MSU International Veterinary Conference “Sustainable Animal Health and Production” มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการระหว่างอาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ และนักวิชาการในสาขาต่างๆได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม และสามารถสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ เพื่อมาปรับใช้ในชีวิต และวางแผนความก้าวหน้าหรือพัฒนาตนเองได้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มประเทศอื่น

ภายในงานรับฟังบรรยายพิเศษจาก ศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์ ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (zoonotic diseases) ในประเทศไทย” ตลอดจนเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพสัตวแพทย์และปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ มีคณาจารย์ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าร่วม ซึ่งในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้การพัฒนาหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการให้มีการเผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และขยายองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการผลิตสัตว์ไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 435 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]