เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ TOEFL ITP เพียงแห่งเดียวในมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับ Institute of International Education (IIE) หรือ สถาบันการศึกษานานาชาติ โดยศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี ลงนามร่วมกับ Dr. Jonathan Lembright ตำแหน่ง Regional Director for Southeast Asia พร้อมพยานร่วมลงนาม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และ คุณสินชัย เล็กวานิชกุล ตำแหน่ง IIE/SEA Assessment Account Manager และสักขีพยานจากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดศูนย์สอบ TOEFL ITP ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจะเป็นศูนย์สอบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม 

ข้อมูลเกี่ยวกับ TOEFL® ITP
เป็นการสอบสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางถึงระดับสูง โดยข้อสอบ TOEFL® ITP เพื่อประโยชน์ดังนี้
• ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงความสามารถและข้อบกพร่องทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง 
• สะดวกสำหรับสถาบันการศึกษาในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนหรือผู้สอน
• มีการทดสอบทักษะในด้านการฟัง ไวยากรณ์การเขียน/โครงสร้างประโยค และการอ่านจับใจความ
• สามารถจัดสอบได้ตามวันและเวลาที่ สถาบันการศึกษาสะดวก พร้อมรับผลการสอบภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

TOEFL® ITP เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาทางวิชาการที่ครอบคลุม และมีการใช้จริงในชั้นเรียน จึงทำให้ข้อสอบ TOEFL® ITP เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาในการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา ดังนี้
• การวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (intensive program) ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
• การติดตามพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
• การสอบเพื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการฟังและการอ่าน
• การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร non-degree ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการยอมรับคะแนน TOEFL® ITP ของสถาบันการศึกษา
• การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศที่มิได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก
• การรับเข้าศึกษาและการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระดับนานาชาติที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม
• การคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา เพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของผู้สมัคร

ที่มา : https://goo.gl/Umzg7f

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง 
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 437 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]