เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงความคิดเห็นทำหน้าที่เป็นทูตนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮมรูม รุ่นที่ 2 ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอดปีการศึกษา 2562 อาทิเช่น การต้อนรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย การเป็นไกด์แนะนำมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล รวมถึงการเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 111 คน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะทำให้นิสิตมีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงและมีความพร้อมในการปฎิบัติงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1253

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 191 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]