เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ISNRE 2.0

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ” หรือ Information System of Natural Resources and Environment: ISNRE 2.0 ณ ห้อง 404 ชั้น 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวิทยากรบรรยายในการอบรมฯ ครั้งนี้ คือ อาจารย์ ดร. สาธิต แสงประดิษฐ์ จากภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ ภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ “สภาวะก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “วิธีการคำนวณก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคประชาชน”

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ไพศาล จี้ฟู มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายในหัวข้อ “การใช้งานระบบ ISNRE 2.0 (Web Application) และ การใช้งานระบบ ISNRE 2.0 (Mobile Application)”

ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 30 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 
ที่มา : ภาควิชาฟิสิกส์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 381 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]