เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 23 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน

นายจิรพนธ์ ทองบ่อ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปีราชพฤกษ์เกมส์ สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 24 มีนาคม 2561

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการให้กับนิสิต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาโดยเน้นการมีน้ำใจกีฬาเป็นหลัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : กองกิจการนิสิตและองค์การนิสิต
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 385 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]