เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤกษ์เกมส์

วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 23 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน

นายจิรพนธ์ ทองบ่อ นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า องค์การนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปีราชพฤกษ์เกมส์ สมานสามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 24 มีนาคม 2561

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการให้กับนิสิต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตทั้ง 18 คณะ 2 วิทยาลัย สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังได้แสดงถึงศักยภาพทางด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาโดยเน้นการมีน้ำใจกีฬาเป็นหลัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ที่มา : กองกิจการนิสิตและองค์การนิสิต
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 305 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส จัดพิธีไหว้ครู : กตเวทิตา ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศา...  
   อธิการบดี มมส และคณะ ลงพื้นที่...  
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายก...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส เปิดงานแสดงโครงการ : การอบรมศิล...  
   สำนักวิทยบริการ มมส ได้รับรางวัลห้อ...  
   มมส รับฟังผลตรวจประเมินคุณภาพการศึก...  
   มมส รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...  
   มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE W...  
   พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร สำเร็จนิรันด...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]