เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018)

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ University of East Asia, Yamaguchi, Japan จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานานาชาติ “เรื่อง Researching Language, Culture, and Society (RLCS 2018)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตร มีพันธกิจในการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้เก่า ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไปตามพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เมื่อเกิดองค์ความรู้แล้วนิสิตก็จำเป็นต้องมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และประกาศของมหาวิทยาลัย

ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตร ก็มีภารกิจที่สำคัญในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ เช่น งานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อประกอบคุณสมบัติการเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ

การจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยวิจัยต่างๆได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวบรวมองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับองค์กรภายในประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยทางวิชาการและงานวิจัยให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนบุคคลทั่วไปในระดับนานาชาติ โดยเน้นประเด็นทางวิชาการด้านภาษา การสอนภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม และประเด็นด้านสังคมต่างๆ ซึ่งจะเป็นเวทีให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 306 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]