เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับ 16 ของประเทศ สถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Scimago Institutions Ranking 2017

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับ 16 ของมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ประเทศไทย สถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (Scimago Institutions Ranking 2017 : SIR) และอันดับ 649 ของโลก มีอันดับร่วมจำนวนถึง 25 สถาบันอื่นๆ ทั่วโลก ในปี 2560 มีองค์กรที่มีผลงานวิจัย เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นจำนวน 5,250 สถาบันทั่วโลก ในส่วนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 2,966 แห่ง

Scimago Institutions Ranking จัดขึ้นโดย Scimago Lab. ประเทศสเปน เป็นการจัดอันดับที่มีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล และศูนย์วิจัย/สถาบันต่างๆ เฉพาะทางที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus เกณฑ์การพิจารณาจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัย (Research) 50%, ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% และด้านผลกระทบต่อสังคม (Societal Impact) 20%

ผลคะแนนการจัดอันดับ Scimago Institutions Ranking 2017 (SIR) ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปรากฏว่าได้ ผลรวม (Overall) 82% จากเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ ด้านการวิจัย (Research) 84%, ด้านนวัตกรรม (Innovation) 68% และด้านผลกระทบต่อสังคม (Societal Impact) 79%

อันดับโลก คือ อันดับ 1 Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 Centre National de la Recherche Scientifique ประเทศฝรั่งเศส และอันดับ 3 Harvard University สหรัฐอเมริกา
ทวีปเอเชีย คือ อันดับ 1 Chinese Academy of Sciences อันดับ 2 Tsinghua University และอันดับ 3 Peking University ทั้ง 3 อันดับนี้มาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสิ้น

ประเทศไทย คือ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมเป็นครั้งแรก อยู่ในอันดับ 17 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของประเทศอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

แหล่งข้อมูล : http://www.scimagoir.com/
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560

ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 367 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]