เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

ผลการจัดอันดับ URAP 2016-2017 ของ มมส เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยไทย

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามสมรรถนะทางวิชาการ University Ranking by Academic Performance (URAP) 2016-2017 เป็น 1 ใน 17 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามสมรรถนะทางวิชาการ ปี ค.ศ. 2016-2017

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่อันดับที่ 16 ของประเทศไทย อันดับที่ 658 ของเอเชีย และอันดับที่ 1918 ของโลก จัดอยู่ในกลุ่ม B จากตัวชี้วัดในการจัดอันดับ URAP 2016-2017 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 6 ด้าน ประกอบด้วย Article (Scientific Productivity) 15.51 คะแนน, Citation (Research Impact) 20.22 คะแนน, Total Documents (Scientific Productivity) 9.23 คะแนน, Article Impact Total (Research Quality) 14.90 คะแนน, Citation Impact Total (Research Quality) 9.99 คะแนน และ International Collaboration (20.30) รวมทั้งหมด 90.14 คะแนน”

การจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ. 2009 โดย URAP Lab แห่ง METU Informatics Institute ประเทศตุรกี ครั้งนี้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลกในครั้งนี้ จำนวน 2,000 อันดับ ผลคือ อันดับ 1 ของโลก ได้แก่ Harvard University, อันดับ 1 ของเอเชีย (อันดับ 18 ของโลก) ได้แก่ University of Tokyo, อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) (อันดับ 29 ของโลก) National University of Singapore และมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 17 มหาวิทยาลัย ดังต่อไปดังนี้
• อันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) อันดับที่ 432 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม A
• อันดับที่ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) อันดับที่ 474 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม A
• อันดับที่ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) อันดับ 730 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B++
• อันดับที่ 4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) อันดับ 854 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B++
• อันดับที่ 5 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) อันดับที่ 882 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B++
• อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince Songkla University) อันดับที่ 911 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B++
• อันดับที่ 7 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao College of Medicine) อันดับ 915 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B++
• อันดับที่ 8 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkuts University of Technology Thonburi) อันดับที่ 1153 ของโลก จัดอยู่ในกลุ่ม B+
• อันดับที่ 9 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อันดับที่ 1310 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B+
• อันดับที่ 10 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) อันดับที่ 1364 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B+
• อันดับที่ 11 : มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) อันดับ 1659 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 12 : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) อันดับ 1665 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 13 : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang) อันดับ 1725 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 14 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University) อันดับ 1841 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 15 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah University) อันดับที่ 1861 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 16 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) อันดับที่ 1918 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B
• อันดับที่ 17 : มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) อันดับที่ 1968 ของโลก และจัดอยู่ในกลุ่ม B

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

แหล่งที่มาข้อมูล : www.urapcenter.org 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

ภาพ/ข่าว : สุพรรณี นัดสันเทียะ 
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 470 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]