เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการนี้ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าของกวีนิพนธ์อันเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมในการแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองไทยและร้อยกรองพื้นบ้านในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษา วรรณคดีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยมีคณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 โรงเรียน
ผลการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวาปีปทุม
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนกัลยาณวัตร
ผลการแข่งขันประกวดวรรณศิลป์ถิ่นอีสาน
ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบรบือ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนวาปีปทุม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 106 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สื...  
   มมส ร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิ...  
   ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้า...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส จับมือ มูลนิธิเคร...  
   มมส จัดมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรี...  
   นิสิต วิศวกรรมศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   นักศึกษาจาก UTHM ประเทศมาเลเซีย ร่ว...  
   มมส รับมอบเงินบริษัท อักษร เอ็ดดูเค...  
   มมส เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ งาน...  
   คณะแพทยศาสตร์ มมส อบรมเชิงปฏิบัติกา...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัด MSU C...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส ต้อนรับคณะศึ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]