เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 (The 4 th International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology (IPSFAB) 2017) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 25560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Fure-Chyi Chen จาก Department of Plant Industry National Pingtung University of Science and Technology Pingtung, Taiwan บรรยายในหัวข้อ Orchid breeding– Cross talk between the industry and academia, and student training in NPUST และ Prof. Dr.Kamol Lertrat จาก Khon Kaen University , Thailand บรรยายในหัวข้อ Smart farm เป็นวิทยากรบรรยาย

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัยในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และคณาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 196 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส รับมอบโล่ในฐานะร...  
   ม.มหาสารคาม 14 กุมภา จัดงานแต่...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จั...  
   มมส จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก  
   มมส จัดโครงการอบรมการค้นหาแนวป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (...  
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมก...  
   มมส ประชุมดำเนินงานชมรมข้าราชการมหา...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมใจบริจาคโลหิต  
   มมส ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ปฐม หงษ์ส...  
   มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัย มหาวิ...  
   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส โครงการดุ...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   นิสิต มมส พบ คลับ ฟรายเดย์ โชว์ ฟัง...  
   สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานเฉลิมฉลองเทศ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]