เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ : การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 (The 4 th International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology (IPSFAB) 2017) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 25560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดฯ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Fure-Chyi Chen จาก Department of Plant Industry National Pingtung University of Science and Technology Pingtung, Taiwan บรรยายในหัวข้อ Orchid breeding– Cross talk between the industry and academia, and student training in NPUST และ Prof. Dr.Kamol Lertrat จาก Khon Kaen University , Thailand บรรยายในหัวข้อ Smart farm เป็นวิทยากรบรรยาย

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิจัยในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน และคณาจารย์ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : คณะเทคโนโลยี
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 250 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]