เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัด ASEAN Exchange Study and Internship Fair 2017

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ หรือ ASEAN Exchange Study and Internship Fair โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติ หรือ ASEAN Exchange Study and Internship Fair ได้เชิญมหาวิทยาลัยและหน่วยงานคู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอโครงการแลกเปลี่ยนที่แต่ละแห่ง ดำเนินการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้นิสิตสามารถเลือกโครงการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และเมื่อเข้าร่วมแล้วได้รับประโยชน์และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยและหน่วยงานคู่สัญญา อีกทั้งนิสิตได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเดินทางเพื่อหาประสบการณ์ของนิสิต จึงได้มีการจัดเตรียมโครงการต่างๆ ไว้เพื่อรองรับการเปิดประสบการณ์ของนิสิตทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิตต่างชาติ (Thai Language Preparation for Int. Student) โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassador) โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสากล (Global Leadership Camp 2017) การให้ทุนนิสิตฝึกงาน MSU Inbound Internship ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับนิสิตนานาชาติ และทุนแลกเปลี่ยนต่างๆ ภายใต้ความตกลงร่วมมือทางวิชาการที่คณะต่างๆ ให้ความสำคัญและแสวงหาคู่สัญญาที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้มหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิตได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 149 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]