เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560

วันนี้ (20 สิงหาคม 2560) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมแนะนำมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์ในสถาบันอุดมศึกษา (Friendly Design in HigherEducation Institutions) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กับมูลนิธิ อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์ และสถาบันสมาชิก ทปอ.ทั้ง 31 แห่ง การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ที่ประชุม ทปอ.ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้างรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ให้เป็นมิตรกับคนทุกคน โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ เพื่อให้ทุกคน ทุกเทศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียมในมหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ.ทั้ง 31 แห่ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้พิการ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ที่มีรูปภาพประกอบมากกว่าข้อความ กราฟฟิก และวิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และแก้ไขปัญหาเรื่องการจ้างงานผู้พิการ

จากนั้นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้แถลงข่าวสรุปผลการประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งประเด็นที่สำคัญในครั้งนี้ คือ ทปอ.จะร่วมกันจัดงานอุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยงานจะประกอบด้วยการนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ตลาดนัดหลักสูตร การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ การเป็นที่พึ่งของสังคม การสานพลังประชารัฐ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อน่าสนใจจากคณะทำงานประชารัฐ และการบรรยายพิเศษ ของ นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว/บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 280 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]