เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Newcastle University ประเทศสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับอาคันตุกะ คณาจารย์และคณะ จาก Newcastle University สหราชอาณาจักร Faculty of Humanities, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.อภิราดี จันทร์แสง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.อินธิสาร ไชยสุข หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมไหม และนายภานุวรรณ จันหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นวัตกรรมไหม ได้นำคณาจารย์ ได้แก่ 
1) Professor Steve Walsh ตำแหน่ง Professor of Applied Linguistics, School of Education, Communication and Language Sciences 
2) Assoc. Prof. Dr. Tony Young, Senior, Lecturer in Language and Communication, School of Education, Communication and Language Sciences 
3) Ms. Carolyn Young 
4) Asst. Prof. Dr. Navaporn Sanprasert Snodin, Lecturer in English and Applied Linguistics, Faculty of Humanities and 
5) Dr. Andrew Snodin, Lecturer in Department of Materials and Production Technology Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการจัดการและนโยบายทางด้านการพัฒนาความเป็นสากล และการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ (Inbound mobility)

การเจรจาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วม เช่น 3+1, 2+2 การสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ มีความประสงค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น การทำวิจัยหรือโครงการฯระยะสั้นร่วมกัน การนำความรู้จากกการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบทุน Newton Advanced Fellowship ที่ได้รับจาก The British Academy ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเวลา 2 ปี เพื่อดำเนินการโครงการวิจัยในหัวข้อ “Enhancing the Quality of International Student and Staff Mobility Experience: Narratives from International Students and Academics across Different Regions in Thailand” การสนับสนุนให้บุคลากรอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ Newcastle University การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม แก่นิสิตไทยและนิสิตต่างชาติภายใต้โครงการ GCC และ P2A เป็นต้น การสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) เกี่ยวกับด้านการฝึกประสบการณ์งานแก่นิสิตต่างชาติระยะเวลา 3 เดือน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตไทยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการร่วมมือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการศึกษาและเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพิ่มขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : สุญาณี ชัยสุวรรณ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 248 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]