เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหารและคณะ จาก VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร. อภิราดี จันทร์แสง ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิจัย และบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ ประพันธ์ ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และกิจการต่างประเทศ ดร. พิมเสน บัวระภา ตำแหน่ง อาจารย์ นางสาวสายไหม ไชยศิรินทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ และคณะนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ชั้นปีที่ 2 ได้นำผู้บริหาร คือ 1) Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Chinh ตำแหน่ง Dean, Faculty of Linguistics, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi 2) Dr. Nguyen Ngoc Binh ตำแหน่ง Vice Dean, Faculty of Linguistics และ 3) Mr. Vu Minh Hai ตำแหน่ง International Program Coordinator, Training Division เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการในด้านการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ

การแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรในช่วงระยะสั้น การทำวิจัยหรือโครงการฯ ระยะสั้นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกโดยนิสิตจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมฟรีส่วนค่าอาหารและค่าที่พักนิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และ VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi มีความยินดีจัดการเรียนการสอนและทัศนศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในระยะเวลาสั้น (เวลา 2 หรือ 3 เดือน) เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวเวียดนาม 

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้นิสิตไทยและนิสิตเวียดนามสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตบางรายวิชาเพื่อเข้ามาศึกษา นอกจากนี้ การเจรจาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) นั้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความและสัญลักษณ์ ในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) ให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพื่อให้นิติกรตรวจและดำเนินการส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ไปยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ และหากผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมฯ จะดำเนินการแปลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน 3 ภาษา เพื่อลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : สุญาณี ชัยสุวรรณ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 307 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]