เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ต้อนรับอาคันตุกะ ผู้บริหาร Tajen University, Taiwan ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Beijing UC International Education Investment Corporation

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และว่าที่ร้อยเอกอวิรุทธ์ โททำ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้นำผู้บริหาร คือ 1) Prof. Dr. Feng Chi Hung ตำแหน่ง Assistant President, Tajen University, Taiwan 2) Ms. Yu Ling Chueh ตำแหน่ง Assistant of Prof. Dr. Feng Chi Hung 3) Dr. Pimonmas Photong-Wollmann ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ Director of The British International School of Northern Thailand และ 4) Mr. Zhang Yu ตำแหน่ง Chief Executive Officer of Beijing UC International Education Investment Corporation เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากร กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเจรจาหาข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการโดยเปิดรับสมัครนิสิตชาวจีนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ การปรับเปลี่ยนให้มีหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนิสิตชาวจีนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ การแลกเปลี่ยนนิสิตชาวจีนและนิสิตชาวไทยเข้าร่วมในโครงการระยะสั้น เช่น โครงการ Internship และ Global Citizenship Camp (GCC2017) เป็นต้น การแลกเปลี่ยนบุคลากรชาวจีนและชาวไทยเพื่อทำวิจัยร่วมกัน การส่งนิสิตชาวไทยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน และการเจรจาเจรจาหาข้อตกลงและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Tajen University โดยการพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ (MOU) ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1338

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง
ข่าว : สุญาณี ชัยสุวรรณ
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 134 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีใ...  
   มมส ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง...  
    สถาบันขงจื่อ มมส จัดงานวัฒนธร...  
   ขอเชิญชวน ชาว มมส ร่วมโหวต อาย...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงา...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักประชา...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการจัด...  
   อธิการบดี มมส ร่วมประชุมรับฟังและแล...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการปฐม...  
   มมส ต้อนรับ Dr.Trevor N.Petney ผู้เ...  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัดนิทรรศการต...  
   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส เข้าศึกดูงาน...  
   มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ...  
   พิธีส่ง - รับมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะว...  
   นักเรียน สาธิต มมส คว้างรางวัลการปร...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]