เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0

วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOUR POINT ZERO การวิจัยท่องเที่ยว 4.0 “เสวนาวิชาชีพ และการวิจัยข้ามศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน

ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัยทางวิชาการ ผู้นำชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำวิจัยและขยายผลต่อยอดในการทำวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ได้อย่างแท้จริง รวมถึงผู้นำชุมชนและภาครัฐก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนร่วมกับนักวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการเสวนาวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยมืออาชีพ เรื่อง “การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท่องเที่ยว ยุค 4.0” โดยผู้ร่วมเสวนาคือ คุณชำนาญ ศรีสวัสดิ์ รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และ คุณธนวัตร ทองเพิ่ม อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ร่วมกับคณบดีการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณบดีศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีสาธารณสุขศาสตร์
และกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การทำวิจัยข้ามศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในภาคการศึกษา ยุค 4.0” โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 120 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานป...  
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิท...  
   บุคคลที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเ...  
   มมส จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่...  
   ชาว ม.มหาสารคาม นำขยะรีไซเคิลแ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย...  
   อาคารศูนย์ประชุม มมส สวย โดดเด่น ร่...  
   มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้...  
   บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา...  
   มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพ...  
   ครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแ...  
   มมส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำด...  
   มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันค...  
   มมส เปิดตัวรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า...  
   มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา 5...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]