เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

NBT สัมภาษณ์สด นักวิจัย มมส การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ

อาจารย์ธวัช ชินราศรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ดาบตำรวจบุญเกิด กล่อมศีริ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการตรวจสอบข่าวเช้านี้ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ประเด็นโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านกุดใส้จ่อ ซึ่งเป็นโครงการที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง บ้านกุดใส้จ่อ ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ ภายในโครงการได้มีการพัฒนาตู้ฟักไข่ราคาประหยัดที่เหมาะสมกับการฟักไข่ไก่งวงในช่วงฤดูร้อน ทำให้ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบัน ไก่งวง เป็นสัตว์ปีกที่มีโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกร เพราะนอกจากจะให้ผลผลิตเนื้อคุณภาพดี มีโปรตีนสูง และคลอเลสเตอรอลต่ำแล้ว ยังสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้เช่นเดียวกับเนื้อไก่ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคเฉพาะที่มีกำลังการซื้อสูง การจัดทำโครงการในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงไก่ง่วง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ลดต้นทุนการผลิต และยังส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางเลือกที่สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้อีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : ณัฐธิดา เพ็ชรใต้/กุลกันยภรณ์ ดอนกระสินธุ์
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 198 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิดชูเ...  
   มมส มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท ...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงควา...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดอบรมการบริ...  
   มมส ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกราน...  
   มมส ต้อนรับ นิสิตแลกเปลี่ยนจาก Scho...  
   มมส ต้อนรับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...  
    มมส จัดกีฬาแห่งมอน้ำชี 23 ปี ราชพฤ...  
   คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มมส จัดประเพณีบุญ...  
   มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนกา...  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความอาลั...  
   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส...  
   มมส จัดกิจกรรม Zumba Fitness เพื่อก...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]