เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ (SPA Knowledge Sharing) Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์1 โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัด “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำหรับบุคลากรภายใต้หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ หรือ SPA Knowledge Sharing : Service Platform ประจำปีงบประมาณ 2560” ในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศทั้ง 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 3 ภูมิภาครวม 13 แห่งทั่วประเทศให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน

โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สาวิตรี สุทธิจักร์ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มาเป็นผู้วิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง 13 แห่ง และ บุคลากรของศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 85 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม(UIC)
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 372 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]