เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

คณะการบัญชีฯ มมส ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวูซอง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวูซอง Woosong University สาธารณรัฐเกาหลี โดย Dr.Richard G Johnson ตำแหน่ง Dean, Sol International School Executive Director,Internationnal Affairs & Programs University โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำพาเพื่อเจรจาหาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา คณะวิทยาศาสตร์

เวลา 14.00 น. ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยวูซอง สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุม Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี Dr.Richard G Johnson ตำแหน่ง Dean, Sol International School Executive Director,Internationnal Affairs & Programs University ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวูซอง สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวขอบคุณพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ จากนั้นทั้งสองสถาบันได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยวูซอง Woosong University ว่าด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยวูซอง (ต่อไปในบันทึกความเข้าใจนี้เรียกว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัย) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความร่วมมือตามข้อตกลงตามที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงระหว่างกันต่อไป โดยการพิจารณาความเข้าใจที่กำหนดไว้ในที่นี้ได้มีการตกลงร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการและความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นชอบในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน, การร่วมกิจกรรมวิจัยและการตีพิมพ์ผลงาน, การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการเข้ากิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น ซึ่งจัดขึ้นโดยทั้งสองมหาวิทยาลัย
 2. ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความเห็นชอบในการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน การแลกเปลี่ยนนิสิต และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย รวมถึงการร่วมมือกันในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน
 3. กิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจนี้ จะเป็นไปตามข้อตกลงและระเบียบกฎเกณฑ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่จัดสรรได้ในขณะนั้น
 4. ผู้ประสานงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย จะต้องดูแลความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงหาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือใหม่ในอนาคต
 5. ความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซอง ซึ่งจะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซองได้ อาทิ วิทยาลัยวูซอง, โรงเรียน ซอล อินเตอร์เนชั่นเนล, โรงเรียน ซอลบริจ์ด อินเตอร์เนชั่นเนล, วิทยาลัยเอ็นดิคอตต์ การหารือเพื่อขยายความร่วมมือเฉพาะด้านสามารถทำได้ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วิทยาลัยวูซอง, โรงเรียน ซอล อินเตอร์เนชั่นเนล, โรงเรียน ซอลบริจ์ด อินเตอร์เนชั่นเนล, วิทยาลัยเอ็นดิคอตต์ และการสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกัน สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับทุกสถาบันของมูลนิธิวูซอง
 6. บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนาม และอาจต่อบันทึกความเข้าใจได้ทันทีอีก 5 ปีถัดไป ตามที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องต้องกัน หากทั้งสองมหาวิทยาลัย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้สิ้นสุดลง ให้คู่สัญญานั้นแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะสิ้นสุด
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินงานร่วมกันของแต่ละสถาบันที่กล่าวมาข้างต้นกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงกิจกรรมอีกครั้ง

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ หลังจากที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยลงนาม และเก็บรักษาบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไว้ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 3402

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : คณะการบัญชีและการจัดการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 390 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]