เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ม.มหาสารคาม ตรวจรักษาฟัน โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ พสกนิกรกัมพูชา-ไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

นับเป็นปีที่ 7 แล้ว สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกหน่วยตรวจรักษาฟัน โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน

ในปีนี้ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังสี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่เกือบทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง อาทิ โครงการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านการศึกษา, การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้, การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในพระจริยาวัตรอันงดงามจนเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมยกย่องในพระบารมีทั้งในราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลมากมายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อกิจการบ้านเมืองนานัปการ

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจรักษาฟัน การให้บริการขูดหินปูน การอุดฟันและการถอนฟัน ให้กับนักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 151 คน รวมถึงนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาฯ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 เพื่อให้การบริการทันตกรรมและอบรมความรู้ทันตสุขศึกษา แก่นักเรียน และครูโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวนกว่า 120,000 ราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบประมาณพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กองทุนโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค”

ศาตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันมีอาสาสมัคร ทันตแพทย์ และทันตบุคลากรอื่น เป็นจำนวนกว่า 400 คน หมุนเวียนอาสาสมัคร เข้าร่วมถวายงานสนองพระคุณตามพระราชประสงค์ เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ตามโครงการพระราชดำริ และโครงการฟื้นฟูต่างๆ ตามพระราชประสงค์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านสุขอนามัย คือการมีสุขภาพฟันดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิต ในภาพรวมมีความสุขได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน”

นางแก้วปัญญา เสือง นักศึกษากัมพูชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสั่ง เมียสสงวน นักศึกษากัมพูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ตัวแทนนักศึกษากัมพูชา “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาเรียนฟรี ระดับปริญญาเอก กล่าวถึง ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมารับบริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ว่า “นอกจากตนเองและครอบครัวจะรู้สึกดีใจและภูมิใจที่สอบได้ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาเอกได้แล้วนั้น การได้มารับบริการทำฟัน จากหน่วยทัตนกรรมพระราชทาน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในครั้งนี้ ตนรู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา และทรงห่วงใยทางด้านสุขอนามัย ให้ประชาชนของพระองค์ มีสุขภาพฟันดี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และแน่นอนว่า ตนจะตั้งใจศึกษาให้จบตามที่คาดหวังไว้ และนำความรู้ที่ได้ กลับไปพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ดังที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เช่นกัน”

สำหรับการจัดโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในทุกๆครั้ง สร้างความปลื้มปีติให้แก่นิสิตราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้มาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอีกจำนวน 17 สถาบันในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับพระราชทานฯ ความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้การรักษาสุขภาพในช่องปากถึงมหาวิทยาลัย ทำให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นอีกด้วย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click 

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 358 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ประชุมรับนิสิตใหม่ โครงการ...  
   มมส ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเครื...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้จัดกา...  
   ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินด...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   ชมรมฟุตบอลบุคลากร มมส ร่วมแข่งขันฟุ...  
   นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัล...  
   หน่วยงานสถาบัน สำนัก ศูนย์ มมส นำเส...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส ประชุม University Sector Suppor...  
   มมส จัดโครงการฯ การเขียนรายงานการปร...  
   มมส จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ณ อาค...  
   คณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดโครงการฝึกอบ...  
   มมส การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ...  
   มมส เข้าช่วยเหลือทำความสะอาด เก็บกว...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]