เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนี สีเฉลียว อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พร้อมด้วยนิสิตจำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตสื่อการศึกษา

ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับความรู้ในหัวข้อต่างๆ จากหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งประกอบด้วย เรื่อง “การผลิตสื่อโทรทัศน์” โดย นายขวัญชัย ศิริสุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ เรื่อง “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยนางสาวบุณฑริกา ภูผาหลวง หัวหน้าฝ่ายข่าว เรื่อง “การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” โดย นางปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ และ เรื่อง “การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง” โดย นายแสนศักดิ์ ขันทอง นักประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมห้องจัดรายการวิทยุ ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ห้องทำงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยงานข่าว งานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานสารสนเทศ โดยมีบุคลากรร่วมให้ความรู้แก่นิสิตและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 0-4375-4333 ต่อ 1234

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 191 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   น้องอาย นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ม...  
   มมส คว้า 4 เหรียญทอง 9 เหรียญเ...  
   มมส ร่วมมือกับ IIE จัดศูนย์สอบ...  
   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม...  
   มมส จัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดบ่มเพาะนักวิจัยสายวิชาการ ปี...  
   จับ ปรับ จริง ผู้ลักลอบทิ้งขยะในเขต...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดปฐมน...  
   ผู้ช่วยอธิการบดี มมส ลงพื้นที่สำรวจ...  
   มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้าน...  
   มมส จัดอบรมและประเมินผลการบริหารงาน...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
   มมส มอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรมทักษะก...  
   มมส เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุม...  
   มมส โครงการพัฒนาสมรรถนะการดำเนินการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]