เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการ Access Program โครงการที่ 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดโครงการ Access Program โครงการที่ 2 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายพัฒนานิสิต) กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ ต่อมาได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวต้อนรับ คุณเอมี่ แคนบี้ (Amy Candy) ตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โครงการ Access Program นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านวัฒนธรรมอเมริกา ค่านิยมประชาธิปไตย และตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ฝึกภาระความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม และพร้อมมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ในโครงการ Access Program ครั้งที่ 2 นี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 56 คน จาก 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Access Program ครั้งที่ 1 มาแล้ว โครงการ Access Program ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านค่าเดินทางของนักเรียน ค่าสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวันเสาร์ และจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการฯ รวมทั้งค่าอาหารว่างของนักเรียน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเรียนการสอนในโครงการดำเนินการโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับทุนจากฝ่าย Regional English Language Office ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และการบริหารจัดการโครงการโดย อ.ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ และอ.หทัย ไชยงาม จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 390 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...  
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]