เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส จัดโครงการ Access Program โครงการที่ 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดโครงการ Access Program โครงการที่ 2 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายพัฒนานิสิต) กล่าวต้นรับและกล่าวเปิดโครงการ ต่อมาได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวต้อนรับ คุณเอมี่ แคนบี้ (Amy Candy) ตัวแทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โครงการ Access Program นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านวัฒนธรรมอเมริกา ค่านิยมประชาธิปไตย และตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ฝึกภาระความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม และพร้อมมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมโดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ในโครงการ Access Program ครั้งที่ 2 นี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 56 คน จาก 9 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Access Program ครั้งที่ 1 มาแล้ว โครงการ Access Program ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านค่าเดินทางของนักเรียน ค่าสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน การจัดกิจกรรมต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวันเสาร์ และจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการฯ รวมทั้งค่าอาหารว่างของนักเรียน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเรียนการสอนในโครงการดำเนินการโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมด้วยอาจารย์พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งได้รับทุนจากฝ่าย Regional English Language Office ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และการบริหารจัดการโครงการโดย อ.ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์ และอ.หทัย ไชยงาม จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 189 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรา...  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม...  
   มมส ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงก...  
   สำนักวิทยบริการ มมส จัด สัปดาห...  
   มมส ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพว...  
   พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิ...  
   มมส ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิ...  
   คณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดเสวน...  
   มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ : ...  
   มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมห...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยาย : พล...  
   มมส จัดบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ป...  
   โรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) จัดค่...  
   บุคลากร นิสิต มมส ร่วมซ้อมรำถวาย สม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]