เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

อาจารย์ มมส รับรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยมีชื่อ “พันธุศาสตร์ประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera Cucurbitae (Coquillett) ในประเทศไทย” จากการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) “รากฐานภูมิปัญญาไทยนวัตกรรมวิจัยสู่สากล” ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ซึ่งจัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีมาก การประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การปฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกงานวิจัยที่เป็นผลงานดีเด่นลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยส่งผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ม จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ได้แก่ กลุ่ม ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น กลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 The 5 th Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS V) จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 70 แห่ง และภายใต้ซุปราคลัสเตอร์ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับกลุ่มหมาลัยของรัฐ เพื่อประเมินผลสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัยที่มาสารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้ผลผลิตในลักษณะต่างๆเช่นหนังสือการประมวล วิเคราะห์/สกัดมาจากผลงานวิจัย การถอดบทเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานตีพิมพ์ผ่านการประเมินอย่างมีมาตรฐานและการจดสิทธิบัตร ฯลฯ เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการที่จะร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทำวิจัยและผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือก ภายในงานมีการจัดกิจรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” เสวนาของกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นต้น

ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผลงานของนักวิจัยที่นำเสนอที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ไม่น้อยกว่า 200 ผลงาน การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง

ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : อภิราม ทามแก้ว/กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 556 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตมุ่งเป...  
   มมส เปิดเทอมวันแรกคึกคัก อธิการบดีล...  
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]