เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) จัดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 ”

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2 เพื่อประกวดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาในกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ และนายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็น2 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เป็นการเข้าค่ายเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารที่คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโจทย์สำหรับปีนี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้แนวคิด “คัวแมลง แจมครัวโลก” มีนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าค่ายกว่า 90 คน ตลอดระยะเวลา 2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยอาหาร การถนอมรักษา การแปรรูปแมลง ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Business Plan การพัฒนาโมเดลธุรกิจ เรื่องแมลง การรับฟังการเสวนาจากผู้ประกอบการแมลง การศึกษาดูห้องปฏิบัติการของอุทยานวิทยาศาสตร์ แบ่งกลุ่มทีมละ 3 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

และช่วงที่ 2 ที่จัดขึ้นในวันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2560 เป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงของผู้เข้าค่ายจำนวน 17 ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องมานำเสนอแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นนวัตกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างธุรกิจเพื่อการจำหน่าย เป็นต้น

การจัดกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังจะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้พัฒนาตนเองไปสู่นักรบพันธุ์ใหม่ หรือการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เรียกว่า Startup ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand4.0 ที่ต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐาน “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรรมหลังการเก็บเกี่ยว สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กว่า 80 คน

จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้เยาวชนของจังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ทัศนคติ และแนวทางการเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจด้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะได้นำความรู้ที่ได้จาการเข้าค่าย และการประกวดในครั้งนี้กลับไปพัฒนาต่อยอด นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในอนาคต

ผลการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม JaAe-CleanBug มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Food Tech RMU มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม มทร.ขอนแก่น 03 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ชื่อทีม จะเอ๋บัค (JaAe-Bug)
ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตรา “บัคดร็อพ”

รายชื่อนิสิต
1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. นางสาวนีรนุช แสนกล้า นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3. นางสาวปภัสราภรณ์ สมวงษา นิสิตปี 4 สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ดร.นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ขันคำ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
3. ผศ.ดร.วรนันต์ นาคบรรพต อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
4. อาจารย์ ดร.สวามินี นวลแขกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/เสาวลักษณ์ บุตรสิมมา
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click
 
ที่มา : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 449 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   อธิการบดี มมส ประชุมมอบนโยบายแ...  
   อธิการบดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ...  
   มมส แสดงความยินดีกับนิสิตและผู...  
   ผู้นำนิสิต มมส เข้าร่วมอบรมหลั...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท ครั้งท...  
   มมส สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนจังหวัดมหา...  
   มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาส...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   มมส ร่วมพิธีสมโภชรางวัลพระราชทานพระ...  
   อธิการบดี พบผู้นำนิสิต เน้นให้รักษา...  
   อธิการบดี มมส ร่วมแสดงความยินดีกับน...  
   ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ฟาร์ม (เขตพื...  
   มมส พบปะสื่อมวลชนส่วนกลาง เพื่อแลกเ...  
   มมส ประชุมชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรม...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]