เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 -2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏและเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 7 รูป) และพระสงฆ์ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูน ทองคำ คือพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญฐานยุตฺโต) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์) เข้ารับพระราชทานรางวัล

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  - ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
  - ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 4 คน ได้แก่ 
  1. นายตวง อันทะไชย (ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น)
  2. รองศาสตราจารย์บุญชม ศรีสะอาด (ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย)
  3. รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ)
  4. นางอุไร ฉิมหลวง (นกน้อย อุไรพร) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในวงวิชาการหรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย และสมควรได้รับพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา วิชาผง อาจารย์สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตลอดจนมีผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 จำนวน 35 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 25 ทุน 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 7,507 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 164 คน ปริญญาโท 484 คน และปริญญาตรี 6,859 คน

ในโอกาสนี้ นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลนิสิตในโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ จำนวน 3 ราย บัณฑิตและนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้าเฝ้าฯ จำนวน 3 ราย บัณฑิตและนักเรียนกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ จำนวน 25 ราย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการศึกษาของนิสิตทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้แทนนิสิต เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระสุหร่ายพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก จำนวน 599 องค์ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของตามลำดับ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบัญชี แก่ข้าพเจ้า
  ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยย่อมได้รับการยกย่องชื่นชมว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และในขณะเดียวกันก็เป็นที่หวัง ว่าจะมีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี สมกับที่เป็นบัณฑิตด้วย เรื่องวิชาการนั้นเชื่อ ว่าทุกคนต่างมีพร้อมอยู่ เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนได้รับปริญญาทั่วกันแล้ว แต่ในเรื่องคุณธรรมความประพฤติ เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิดจิตใจและการปฏิบัติตนของแต่ละคน บัณฑิตทุกคนจึงควรถือเป็นภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องประพฤติตนให้ดี ให้เป็นบัณฑิตแท้ ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี คิดดี หมายถึง คิดแต่สิ่งที่เป็น สาระและตั้งอยู่ในเหตุในผล พูดดี หมายถึง พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ และเป็นความสัตย์จริง ทำดี หมายถึง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่า ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หากบัณฑิตฝึกตนเองให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี ตามที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน ก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่สาธารณชนยกย่องนับถือ
  ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 1030 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำ...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญ...  
   บรรยากาศย้ายเข้าหอพักใน มมส คึ...  
   มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับป...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตร...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นิสิตใหม่ มมส พิสูจน์รับรุ่น เสือดา...  
   มมส รักน้องสร้างสรรค์ “โฮมฮับต้อน ...  
   มมส เข้าร่วมจัดนิทรรศการ University...  
   มมส จัดกิจกรรม “โฮมฮับต้อน ออนซอนน้...  
   อบอุ่น ประทับใจ ปฐมนิเทศนิสิตระดับป...  
   มมส จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการภายใน...  
   มมส ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน...  
   มมส ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี...  
   มมส ลงนาม MOU กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไ...  
   นิสิต มมส เข้าร่วมกิจกรรมถวายงานผ่า...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]