เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
มมส รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคำขวัญของวันเอดส์โลก (World AIDS Day 2016) จากองค์การอนามัยโลกปีนี้ คือ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

วันนี้ (1 ธันวาคม 2559) เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงภัยอันตรายเกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงการป้องกันไม่ให้นิสิตเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอดส์

นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า สำหรับการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นกิจกรรมเชิงนโยบายของกองกิจการนิสิต ได้ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายเด็กและเยาวชน และ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนานิสิต/กิจการนิสิตทุกคณะ สโมสรนิสิตทุกคณะ องค์การนิสิต สภานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการดำเนินกิจกรรมด้านรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก สำหรับปีนี้ คำขวัญของวันเอดส์โลก (World AIDS Day 2016) จากองค์การอนามัยโลกสำหรับปีนี้ คือ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมหลักๆ คือ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ เพศ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและสตรี บริการให้คำปรึกษา บริการเจาะเลือดเอดส์ (ฟรี), แจกเอกสาร แผ่นพับ ถุงยางอนามัย (ฟรี)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงละครเร่ หัวข้อ“ รู้เท่าทันเอดส์” จากนิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “รู้เท่าทันเอดส์” โดย นางเกดมุกดา ไตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานโรคเอดส์ฯ โรงพยาบาลมหาสารคาม อีกทั้งเครือข่ายการทำงานด้านโรคเอดส์ ด้านเด็กและสตรี ได้ร่วมการจัดกิจกรรม จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พึ่งได้ บ้านร่มเย็น โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
 
ที่มา : กองกิจการนิสิต
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 640 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ...  
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจั...  
   มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดก...  
   กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกร...  
   สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดอบรมโป...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   นักเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเรียนต่อ...  
    อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามการปร...  
   มมส ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี แล...  
   มมส จัดประชุมรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษ...  
   มมส ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีสมเด...  
   มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่...  
   จิตอาสา มมส ช่วยเหลือฟื้นฟู โรงเรีย...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่มหาวิทยาลัย ...  
   นิสิต มมส เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเย...  
   มมส ประชุมพิจารณามาตรการในการจัดการ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]